Choose your language

Sign in to your account
?
?

โครงการ Pre School เปิดโอกาสให้น้องๆ ม.6ๆ ที่มีความใฝ่ฝันอยากเรียนต่อทางด้าน IT ได้มาสัมผัสวิชาเรียนระดับปริญญาตรี  ผลการเรียนสามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อโอนมาเรียนในระดับปริญญาตรีได้🎯 สนใจสมัครได้ที่ 
www.camt.cmu.ac.th

 

 

เมนูหลัก