โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง ประชุม 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

เมนูหลัก