Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล Best Paper Awards
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับรางวัล Best Paper Awards, Announcing of CIE50 Beihang University Beijing China ในการประชุมระดับนานาชาติ International Conference on Computer & Industrial Engineering จากผลงานวิจัยเรื่อง “An inventory Problem issue: A case study of a small Thai enterprise” ซึ่งเป็นกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาสินค้าของวิสาหกิจขนาดย่อม โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเว็ปแอปพลิเคชันมาปรับปรุงกระบวนการจัดการช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า 40 % และยกระดับกระบวนการทำงานของวิสาหกิจของประเทศให้ดีขึ้น เมื่อวันที่.21.ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

เมนูหลัก