อาจารย์ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร Digital Game วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์หูหนวกโลก (ครั้งที่ 5) ประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล โดยอาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาโครงการด้านเทคนิค Motion Capture “การจัดทำสื่อนิทานสำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน” ซึ่งจัดทำสื่อในรูปแบบของการ์ตูนแอนนิเมชัน 3 D โดยได้นำเทคนิค Motion Capture เข้ามาช่วยในการจัดทำสื่อในครั้งนี้โดยได้ศึกษากระบวนการทำงานจากงานวิจัย “โครงการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย อังกฤษของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กรณีศึกษาโรงเรียนอนุสารสอนคนหูหนวก เชียงใหม่” ของอาจารย์ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้คุณครูผู้สอนนำไปใช้กับเด็กผู้บกพร่องทางการได้ยินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผู้พิการทางการได้ยินผ่านสื่อนิทาน ดำเนินการผลิตโดยบริษัท ครีเอทีฟ เนิร์ด และได้รับทุนสนับสนุนมาจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมนูหลัก