Choose your language

Sign in to your account
?
?

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก