ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ ของนักศึกษาใหม่ซึ่งในปีการศึกษา2562 นี้มีจำนวนนักศึกษากว่า 401 คน โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก