ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ดร. เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสารนำอาจารย์และบุคลากรเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการและการบริหารศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

 

 

เมนูหลัก