วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีจัดการอบรมให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านเข้ารอบ 28 ทีมสุดท้ายในโครงการประกวดคลิปสั้น “การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับโดยมีคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ดร.อรุโณทัย พงษ์วาท อาจารย์คงทัต ทองพูน อาจารย์รัศลมิ์ภัส สุตีคา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเล่าเรื่อง (Story telling) การพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล Digital content Production และการใช้เครื่องมือที่ใช้ผลิตสื่อดิจิทัลและเครื่องมือในการตัดต่อคลิปวีดีโอการผลิตสื่อ นอกจากนี้ยังมีพี่ๆจากเพจ ทีมมช. แนะนำวิธีการสร้างคอนเทนต์ให้กับน้องๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ภายใต้โครงการกลุ่ม “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบท่องเที่ยวสะดวกบน Digital Platform นำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” เมี่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก