Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีจัดการอบรมให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านเข้ารอบ 28 ทีมสุดท้ายในโครงการประกวดคลิปสั้น “การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับโดยมีคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ดร.อรุโณทัย พงษ์วาท อาจารย์คงทัต ทองพูน อาจารย์รัศลมิ์ภัส สุตีคา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเล่าเรื่อง (Story telling) การพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล Digital content Production และการใช้เครื่องมือที่ใช้ผลิตสื่อดิจิทัลและเครื่องมือในการตัดต่อคลิปวีดีโอการผลิตสื่อ นอกจากนี้ยังมีพี่ๆจากเพจ ทีมมช. แนะนำวิธีการสร้างคอนเทนต์ให้กับน้องๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ภายใต้โครงการกลุ่ม “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบท่องเที่ยวสะดวกบน Digital Platform นำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” เมี่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก