Choose your language

Sign in to your account
?
?

ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศหรือEdPEx200นำโดย รองศาสตราจารย์สุพินดา คูณมี ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ อาจารย์ณัฐพล อ่อนปาน และอนุกรรมการจาก สกอ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เมื่อวัน23 กรกฎาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก