Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?

อนรับดูงานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา

ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ห้องเรียน Gifted คอมพิวเตอร์ และเตรียมวิศวะ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี พร้อมด้วยผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการกระตุ้นรวมถึงการจุดประกายในการออกแบบโครงงานของนักเรียน ในวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก