Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?

รางวัลพนักงานดีเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี มอบรางวัลพนักงานดีเด่นให้แก่คณาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานที่อุทิศทุ่มเทการทำงานตรงตามCore Value หลักของวิทยาลัยฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก