Choose your language

Sign in to your account
?
?

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

“ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” นักศึกษาแต่งการถูกระเบียบเชิดชูเกียรติสถาบัน คือความภูมิใจของลูกช้าง มช.

เครื่องแบบนักศึกษา


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555

เครื่องแบบนักศึกษาที่ใช้ในโอกาสพิเศษ


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
เมนูหลัก