Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครน้องๆ ม.6 เข้าร่วม กิจกรรม Workshop โครงการหลักสูตรดีๆ DII รุ่นที่ 3 ของหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (DII)
Sign in to your account
?
?

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

“ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” นักศึกษาแต่งการถูกระเบียบเชิดชูเกียรติสถาบัน คือความภูมิใจของลูกช้าง มช.

เครื่องแบบนักศึกษา


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555

เครื่องแบบนักศึกษาที่ใช้ในโอกาสพิเศษ


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
เมนูหลัก