Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Knowledge and Innovation Management (International Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้และนวัตกรรม)

ชื่อย่อ ปร.ด. (การจัดการความรู้และนวัตกรรม)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Knowledge and Innovation Management)

ชื่อย่อ Ph.D. (Knowledge and Innovation Management)

3. ปรัชญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนด้านทฤษฎีในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ที่เน้นมุมมองของการจัดการความรู้เป็นหลัก ในการประยุกต์ใช้วิชาการทางด้านการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักสูตรนี้ช่วยสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการทำวิจัยในบริบทธุรกิจความเป็นสากล รวมถึงสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยสู่ระดับมาตรฐานสากล ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายภาควิชาการ ภาคอุตสากรรมและดิจิตอล นักศึกษานำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ประยุกต์ใช้กับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาสร้างแนวทางแก้ไขปัญหา การลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง รวมถึงพัฒนานวัตกรรม จากการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกัน เพื่อ ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากลอย่างยั่งยืน และ การสร้างขีดความสามารถ พร้อมขับเคลื่อนสู่ ประเทศไทย 4.0 ด้วยระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ความสามารถในการดำเนินงานด้านผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรม
 2. คุณธรรมและจริยธรรมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 4.0 ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับสังคมฐานความรู้
 3. ความรู้ความสามารถระดับสูง ในการประยุกต์ใช้ความรู้บริบทธุรกิจความเป็นสากลเพื่อการดำรงชีพ/ทำธุรกิจ รวมถึงพัฒนาความรู้ใหม่ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมในมาตรฐานสากลได้ด้วยตนเอง
 4. ความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีจรรยาบรรณ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการนำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้และเสริมสร้างสังคมรากฐานความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 5. ความสามารถในเลือกใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลมหาศาลที่มีหลากหลายรูปแบบ มาเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าทางธุรกิจและนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร และพยากรณ์แนวโน้มกระแสโลกาภิวัตน์ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันทางธุรกิจระดับนานาชาติ

5. แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. พนักงานบริษัทเอกชน
 2. เจ้าของกิจการส่วนตัว
 3. นักวิชาการ
 4. ข้าราชการ
 5. นวัตกร

6. ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

 • แบบ 1.1 ภาคปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 270,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 45,000 บาท รวม 6 ภาคการศึกษา)
 • แบบ 2.1 ภาคพิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 540,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 90,000 บาท รวม 6 ภาคการศึกษา)
เมนูหลัก