Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?
Digital Technology Management : DTM

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล คืออะไร

การจัดการข้อมูลดิจิทัล (DTM) มีบทบาทสำคัญในการแปลงข้อมูลต่างๆในปัจจุบัน ให้จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการระบบดิจิทัล DTM ช่วยสร้างกระบวนการที่เร็วขึ้นง่ายสะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น การย้ายข้อมูลจากกระดาษไปยังระบบดิจิทัลสามารถลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูลในอยาคตได้ดี ซึ่งช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการจัดการข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนักแปลงเป็นดิจิทัล
เจ้าของกิจการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
รายละเอียดหลักสูตร ฉบับเต็ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก