Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

KIM เรียนเกี่ยวกับอะไร?

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยอาศัยความรู้ด้านดิจิทัล ผ่านการเรียนที่บูรณาการระหว่างการทำปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาจากอาจารย์, การไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชน, การทำวิจัย และรวมไปถึงการฝึกทำโจทย์จริงจากอุตสาหกรรม ทำให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ที่รอบด้าน ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถนำความรู้ที่มีมาปรับใช้ได้และสร้างเป็น “นวัตกรรม” ได้

ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
นักวิชาการ/อาจารย์/ครู
ผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
นักธุรกิจ
นวัตกร

เหมาะกับใคร?

หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับความหลากหลายขององค์ความรู้ สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ดังนั้นนักศึกษาไทยหรือต่างชาติ ที่จบปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา ทุกสายงาน สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
ฉบับเต็ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก