Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Digital Industry Integration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล)

ชื่อย่อ วท.บ. (บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Digital Industry Integration)

ชื่อย่อ B.S. (Digital Industry Integration)

3. ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติในการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างเป็นปัจจุบันและทันที พร้อมกับการสนับสนุนการปรับตัวของนักศึกษาโดยให้อยู่ในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีการเรียนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนเชิงทฤษฎีในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรม (Work Integrated Learning: WIL)

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่สามารถทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการจริง และเป็นปัจจุบัน
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำเอาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม

5. แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. เจ้าหน้าที่ทำงานทางด้านดิจิทัลในองค์กร
 2. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบด้านดิจิทัล
 3. ผู้บริหารด้านดิจิทัลทุกระดับ
 4. ผู้กำหนดนโยบายและจัดการยุทธศาสตร์ ด้านดิจิทัล
 5. ผู้ประกอบการอิสระด้านดิจิทัล
 6. นักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจดิจิทัล
 7. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 8. นักวางแผน และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
 9. ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

(แนบไฟล์)

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

ภาคการศึกษาปกติ 35,000 บาท/คน

ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท/คน

8. โครงสร้างหลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  121 หน่วยกิต 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
- วิชาแกน   20 หน่วยกิต
- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ   50 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

9. แผนการศึกษา Study Program

ชั้นปีที่ 1 First Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
001101 ม.อ.
ENGL
101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3
955102 ศท.ศท.
ATGE
102 การรู้ดิจิทัล
Digital Literacy
2
955103 ศท.ศท.
ATGE
103 แนวคิดตรรกกะการเขียนโปรแกรม
Programming Logical Thinking
2
955104 ศท.ศท.
ATGE
104 ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital Business
2
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Science and Mathematics
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
      รวม
Total
18

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
001102 ม.อ.
ENGL
102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3
954100 ศท.สป.
INX
100 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการองค์กร
Information System for Organization Management
3
955105 ศท.วฟ.
ATGE
105 พื้นฐานการออกแบบศิลปะดิจิทัล
Fundamental Design in Digital Arts
2
955100 ศท.ศท.
ATGE
100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1
Learning through Activities 1
1
960141 ศท.บด.
DII
141 การแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมดิจิทัล 1
Digital Industry Solution 1
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Science and Mathematics
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
      รวม
Total
18

 

ภาคฤดูร้อน
Summer Semester
      หน่วยกิต
Credit
954270 ศท.สป.
INX
270 พื้นฐานการสร้างแบบจำลองกระบวนการธุรกิจ
Elementary Business Process Modeling
3
960131 ศท.บด.
DII
131 โครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมดิจิทัล 1
Digital Industry Infrastructure 1
3
      รวม
Total
6
ชั้นปีที่ 2 Second Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 001201 ม.อ. 
ENGL
201  การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 
Critical Reading and Effective Writing
 3
960121 ศท.บด.
DII
121 กระบวนการทางอุตสาหกรรมดิจิทัล 1
Digital Industry Process 1
3
960212 ศท.บด.
DII
212 ผลิตภัณฑ์และการบริการในอุตสาหกรรมดิจิทัล
Product and Service in Digital Industry
3
960231 ศท.บด.
DII
231 โครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมดิจิทัล 2
Digital Industry Infrastructure 2
3
960241 ศท.บด.
DII
241 การแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมดิจิทัล 2
Digital Industry Solution 2
3
960242 ศท.บด.
DII
242 การแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมดิจิทัล 3
Digital Industry Solution 3
3
      รวม
Total
18

  

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 001229  ม.อ.
ENGL
229  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะสื่อ 
English for Media Arts
 3
955101 ศท.ศท.
ATGE
101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2
Learning through Activities 2
1
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
      รวม
Total
16

 

ภาคฤดูร้อน
Summer Semester
      หน่วยกิต
Credit
960211 ศท.บด.
DII
211 การศึกษาความเป็นไปได้เชิงดิจิทัล
Digital Feasibility Study
2
960213 ศท.บด.
DII
213 หลักปฏิบัติทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัล
Professionalism in Digital Industry
3
      รวม
Total
5
ชั้นปีที่ 3 Third Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 960290 ศท.บด. 
DII
290  การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
Work Integrated Learning Preparation
 3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
      รวม
Total
12

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 960391 ศท.บด. 
DII
391  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 1 
Work Integrated Learning 1
 9
      รวม
Total
9
ชั้นปีที่ 4 Fourth Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 960491 ศท.บด. 
DII
491  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2 
Work Integrated Learning 2
 9
      รวม
Total
9

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 955300 ศท.ศท. 
ATGE
300  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในสถานที่ทำงาน 
Learning through Activities in Workplace
 1
960492 ศท.บด.
DII
492 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 3
Work Integrated Learning 3
9
      รวม
Total
10

 

เมนูหลัก