Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกม (หลักสูตรสองภาษา)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Digital Game (Bilingual Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลเกม)

ชื่อย่อ วท.บ. (ดิจิทัลเกม)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Digital Game)

ชื่อย่อ B.S. (Digital Game)

3. ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) โดยเฉพาะบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม (Game Industry) ให้มีทักษะและศักยภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์เกม รวมถึงการมุ่งเน้นให้บัณฑิต มีทักษะทางด้านวิชาการที่เป็นสากล และสามารถพัฒนาเกมเพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมเกม

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ ความสามารถทางด้านการออกแบบและพัฒนาดิจิทัลเกม (Digital Game Design and Development) และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเกมและสภาพเศรษฐกิจโลก
 2. มีทักษะทั้งในเชิงวิชาชีพ สามารถสร้างงานด้านการออกแบบและพัฒนาดิจิทัลเกม มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น
 3. มีทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถผลิตสื่อดิจิทัลเกมที่มีความเป็นสากล เพื่อรองรับตลาดแรงงาน ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ

5. แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 2. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Application Developer)
 4. นักออกแบบเกม (Game Designer)
 5. นักทดสอบและวิเคราะห์เกม (Game Tester and Analyser)
 6. นักออกแบบกราฟิกสำหรับเกม (Graphic Game Designer)
 7. นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก (Scientists in Computer Graphics)
 8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Specialist)
 9. เป็นผู้ประกอบการผู้ผลิตดิจิทัลเกม (Digital Game Entrepreneur)

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

(แนบไฟล์)

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

ภาคการศึกษาปกติ 38,000 บาท/คน

ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท/คน

8. โครงสร้างหลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  128 หน่วยกิต 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
- วิชาแกน   14 หน่วยกิต
- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ   54 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

9. แผนการศึกษา Study Program

ชั้นปีที่ 1 First Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 001101 ม.อ.
ENGL 
101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1 
 3
 955100  ศท.ศท.
ATGE
 100  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1
Learning through Activities 1
 1
955103 ศท.ศท.
ATGE
103 แนวคิดตรรกกะการเขียนโปรแกรม
Programming Logical Thinking
2
958111 ศท.ดก.
DG
111 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมสำหรับเกม 1
Computer and Programming for Game 1
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Science and Mathematics
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
      รวม
Total
18

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 001102 ม.อ. 
ENGL
102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
Fundamental English 2
 3
 955101  ศท.ศท.
ATGE
 101  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2
Learning through Activities 2
 1
955102 ศท.ศท.
ATGE
102 การรู้ดิจิทัล
Digital Literacy
2
958112 ศท.ดก.
DG
112 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมสำหรับเกม 2
Computer and Programming for Game 2
3
 - - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Science and Mathematics
3
 - - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
 - - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
Learning through Activities
1
 - - - กระบวนวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3
      รวม
Total
19
ชั้นปีที่ 2 Second Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 001201 ม.อ.
ENGL 
 201  การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing
 3
 955104  ศท.ศท.
ATGE
 104  ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital Business
 2
958201 ศท.ดก.
DG
201 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกและเกม
Mathematics for Computer Graphics and Game
3
958221 ศท.ดก.
DG
221 การพัฒนาเกม 1
Game Development 1
3
958225 ศท.ดก.
DG
225 การผลิตดิจิทัลเกม
Digital Game Production
3
958261 ศท.ดก.
DG
261 การออกแบบกราฟิกสำหรับเกม 2 มิติ
Graphics Design for Two Dimensional Games
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
      รวม
Total
20

  

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 001229 ม.อ. 
ENGL
229  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะสื่อ 
English for Media Arts
 3
 955105  ศท.ศท.
ATGE
 105  พื้นฐานการออกแบบศิลปะดิจิทัล
Fundamental Design in Digital Arts
 2
958202 ศท.ดก.
DG
202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphics Programming
3
958222 ศท.ดก.
DG
222 การพัฒนาเกม 2
Game Development 2
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
      รวม
Total
20
ชั้นปีที่ 3 Third Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 958321 ศท.ดก. 
DG
 321  การพัฒนาเกม 3
Game Development 3
 3
 958325  ศท.ดก.
DG
 325  ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาเกม
Artificial Intelligence for Game Development
 3
958331 ศท.ดก.
DG
331 ฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายสำหรับการพัฒนาเกม
Database and Network for Game Development
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
      รวม
Total
15

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 958322 ศท.ดก.
DG 
322  การพัฒนาเกม 4 
Game Development 4
 3
 958421  ศท.ดก.
DG
 421  การออกแบบเกมขั้นสูง
Advanced Game Design
 3
958453 ศท.ดก.
DG
453 อุตสาหกรรมดิจิทัลเกมและการกระจาย
Digital Game Industry and Distribution
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
- - - กระบวนวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3
      รวม
Total
18
ชั้นปีที่ 4 Fourth Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 958491 ศท.ดก. 
DG
 491  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสำหรับดิจิทัลเกม 1
Work Integrated Learning for Digital Game 1
 9
       รวม
Total
 9

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 958492 ศท.ดก. 
DG
 492  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสำหรับดิจิทัลเกม 2
Work Integrated Learning for Digital Game 2
 9
       รวม
Total
 9

 

เมนูหลัก