1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (หลักสูตรสองภาษา)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Animation and Visual Effects (Bilingual Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)

ชื่อย่อ ศศ.บ. (แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Animation and Visual Effects)

ชื่อย่อ B.A. (Animation and Visual Effects)

3. ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้สามารถนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาสร้างผลงาน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ความมีศิลปะและการออกแบบ ความสามารถในการวาดภาพเสมือนจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการสื่อสารจากภาพเสมือนจริง ซึ่งมีวิธีดำเนินการและขั้นตอนให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย และเป็นบุคลากรที่มีความสามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมได้

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ ความสามารถทางด้านแอนนิเมชัน (Animation) วิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และสื่อ (Media) และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวมทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย และการสร้างสรรค์ผลงานที่ทันสมัยต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสภาพเศรษฐกิจโลก
 2. มีทักษะทั้งในเชิงวิชาชีพ สามารถสร้างงานทางด้านแอนนิเมชัน (Animation) วิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และสื่อ (Media) เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น
 3. มีทักษะเด่นทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ

5. แนวทางการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา แขนงแอนนิเมชัน

 1. แอนนิเมเตอร์ (Animator)
 2. ดิจิทัล อาร์ตติส (Digital Artist)
 3. แอนนิเมชัน ริกเกอร์ (Rigger)
 4. แอนนิเมชัน โปรดิวเซอร์ (Animation Producer)
 5. นักปั้นตัวละครดิจิทัล (Digital Modeller)
 6. เลย์เอาท์ อาร์ตติส (Layout Artist)
 7. ผู้กำกับภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Movie Director)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา แขนงวิชวลเอฟเฟกต์

 1. นักเทคนิคพิเศษทางภาพ (VFX Artist)
 2. ดิจิทัล อาร์ตติส (Digital Artist)
 3. ผู้คุมการผลิตการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ (Visual Effects Producer)
 4. นักออกแบบภาพจากคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic Designer)
 5. นักสร้างภาพดิจิทัล (Digital Image Maker)
 6. ผู้กำกับภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Movie Director)
 7. นักเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technicians (DITs))
 8. ผู้ประกอบเทคนิคพิเศษทางภาพของภาพยนตร์ (Film Compositor)
 9. นักควบคุมโทนสี (Colorists)

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

(แนบไฟล์)

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

ภาคการศึกษาปกติ 38,000 บาท/คน

ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท/คน

8. โครงสร้างหลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  123 หน่วยกิต 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   6  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
- วิชาแกน   26 หน่วยกิต
- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ   43 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

9. แผนการศึกษา Study Program

ชั้นปีที่ 1 First Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
001101 ม.อ.
ENGL
 
101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
Fundamental English 1
3
951102 ศท.อ.
ANI
102  คอมพิวเตอร์และแอนนิเมชันเบื้องต้น 
Introduction to Computer and Animation
3
951103 ศท.อ.
ANI
103 การร่างภาพ
Sketch Drawing
3
951106 ศท.อ.
ANI
106 การเขียนบทภาพยนตร์และการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล
Screenwriting and Digital Storytelling
3
955100 ศท.ศท.
ATGE
100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1
Learning Through Activities 1
1
955102 ศท.ศท.
ATGE
102 การรู้ดิจิทัล
Digital Literacy
2
955104 ศท.ศท.
ATGE
104 ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital Business
2
- - - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
      รวม
Total
20
         

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
001102  ม.อ. 
ENGL
102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2 
951104  ศท.อ.
ANI 
104  การร่างภาพ 2 
Sketch Drawing 2
957211 ศท.วฟ.
VFX
211 โฟโต้ชอป 1
Photoshop 1
3
957107 ศท.วฟ.
VFX
107 สีและแสงระบบดิจิทัล
Digital Color and Light
3
955101 ศท.ศท.
ATGE
101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2
Learning Through Activities 2
1
955105 ศท.ศท.
ATGE
105 พื้นฐานการออกแบบศิลปะดิจิทัล
Fundamental Design in Digital Arts
2
 - - - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
 - - - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Sciences and Mathematics
3
      รวม
Total
21
ชั้นปีที่ 2 Second Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
001201  ม.อ.
ENGL 
 
201  การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing
 
3
951111  ศท.อ.
ANI 
111  การขึ้นรูปสองมิติและการออกแบบแอนนิเมชัน 
Two Dimensional Modeling and Animation Design
3
955103 ศท.ศท.
ATGE
103 แนวคิดตรรกะการเขียนโปรแกรม
Programming Logical Thinking
2
957213 ศท.วฟ.
VFX
213  การสร้างภาพผสม 1
Composite 1
3
 -  - - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Sciences and Mathematics
3
 - - - กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
Learning Through Activities
1
 - - - กระบวนวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3
      รวม
Total
18

  

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 สำหรับแขนงแอนนิเมชัน (Animation)     
 001229 ม.อ.
ENGL 
229  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะสื่อ
English for Media Arts 
951211 ศท.อ.
ANI
211 การขึ้นรูปสามมิติ และการออกแบบแอนนิเมชัน 1
Three Dimensional Modeling and Animation Design 1
3
951214 ศท.อ.
ANI
214 การขึ้นรูปสองมิติและการออกแบบแอนนิเมชันและเกม 2
Two Dimensional Modeling and Animation and Game Design 2
3
951216 ศท.อ.
ANI
216 การกำกับภาพในภาพยนตร์ดิจิทัล
Digital Cinematography
3
 - - - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Sciences and Mathematics
3
 - - - กระบวนวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3
         
สำหรับแขนงวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects)
001229 ม.อ.
ENGL
229 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะสื่อ
English for Media Arts
3
951211 ศท.อ.
ANI
211 การขึ้นรูปสามมิติ และการออกแบบแอนนิเมชัน 1
Three Dimensional Modeling and Animation Design 1
3
957212 ศท.วฟ.
VFX
212 โฟโต้ชอป 2
Photoshop 2
3
957214 ศท.วฟ.
VFX
214 การสร้างภาพผสม 2
Composite 2
3
 - - - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Sciences and Mathematics
3
 - - - กระบวนวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3
         
      รวม
Total
18
ชั้นปีที่ 3 Third Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 สำหรับแขนงแอนนิเมชัน (Animation)     
 951212 ศท.อ. 
ANI
212  การขึ้นรูปสามมิติ และการออกแบบแอนนิเมชัน 2 
Three Dimensional Modeling and Animation Design 2
 3
951312  ศท.อ.
ANI
312 การผลิตคอมพิวเตอร์แอนนิเมชัน
Computer Animation Production
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
 
         
สำหรับแขนงวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects)
951312 ศท.อ.
ANI
312 การผลิตคอมพิวเตอร์แอนนิเมชัน
Computer Animation Production
3
957335 ศท.วฟ.
VFX
335 การจับและติดตามภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติ
Two Dimensional Motion Tracking
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
         
      รวม
Total
12

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 สำหรับแขนงแอนนิเมชัน (Animation)     
 951341  ศท.อ.
ANI
341  แนวคิดทางศิลปะและการสร้างสรรค์เชิงดิจิทัล 
Art Concept and Digital Creativity
 3
951493 ศท.อ.
ANI
493 สัมมนา
Seminar
1
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
         
สำหรับแขนงวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects)
951493 ศท.อ.
ANI
493 สัมมนา
Seminar
1
957323 ศท.วฟ.
VFX
323 โรโตสโคป
Rotoscope
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
         
      รวม
Total
13
ชั้นปีที่ 4 Fourth Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 951499  ศท.อ.
ANI
499  โครงงาน
Project  
 3
 957488 ศท.วฟ.
VFX
488 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
Work Integrated Learning
 1
      รวม
Total
9

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 957489 ศท.วฟ. 
VFX
489  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2 
Work Integrated Learning 2
 9
 -  -  - กระบวนวิชาเอกเลือก 
Major Elective
 3
      รวม
Total
9

 

เมนูหลัก