Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Digital Industry Integration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล)

ชื่อย่อ วท.บ. (บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Digital Industry Integration)

ชื่อย่อ B.S. (Digital Industry Integration)

3. ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติในการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างเป็นปัจจุบันและทันที พร้อมกับการสนับสนุนการปรับตัวของนักศึกษาโดยให้อยู่ในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีการเรียนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนเชิงทฤษฎีในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรม (Work Integrated Learning: WIL)

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่สามารถทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการจริง และเป็นปัจจุบัน
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำเอาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม

5. แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. เจ้าหน้าที่ทำงานทางด้านดิจิทัลในองค์กร
 2. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบด้านดิจิทัล
 3. ผู้บริหารด้านดิจิทัลทุกระดับ
 4. ผู้กำหนดนโยบายและจัดการยุทธศาสตร์ ด้านดิจิทัล
 5. ผู้ประกอบการอิสระด้านดิจิทัล
 6. นักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจดิจิทัล
 7. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 8. นักวางแผน และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
 9. ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

(แนบไฟล์)

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

ภาคการศึกษาปกติ 35,000 บาท/คน

ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท/คน

8. โครงสร้างหลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  121 หน่วยกิต 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
- วิชาแกน   20 หน่วยกิต
- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ   50 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

9. แผนการศึกษา Study Program

ชั้นปีที่ 1 First Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
001101 ม.อ.
ENGL
101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3
955102 ศท.ศท.
ATGE
102 การรู้ดิจิทัล
Digital Literacy
2
955103 ศท.ศท.
ATGE
103 แนวคิดตรรกกะการเขียนโปรแกรม
Programming Logical Thinking
2
955104 ศท.ศท.
ATGE
104 ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital Business
2
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Science and Mathematics
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
      รวม
Total
18

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
001102 ม.อ.
ENGL
102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3
954100 ศท.สป.
INX
100 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการองค์กร
Information System for Organization Management
3
955105 ศท.วฟ.
ATGE
105 พื้นฐานการออกแบบศิลปะดิจิทัล
Fundamental Design in Digital Arts
2
955100 ศท.ศท.
ATGE
100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1
Learning through Activities 1
1
960141 ศท.บด.
DII
141 การแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมดิจิทัล 1
Digital Industry Solution 1
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Science and Mathematics
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
      รวม
Total
18

 

ภาคฤดูร้อน
Summer Semester
      หน่วยกิต
Credit
954270 ศท.สป.
INX
270 พื้นฐานการสร้างแบบจำลองกระบวนการธุรกิจ
Elementary Business Process Modeling
3
960131 ศท.บด.
DII
131 โครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมดิจิทัล 1
Digital Industry Infrastructure 1
3
      รวม
Total
6
ชั้นปีที่ 2 Second Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 001201 ม.อ. 
ENGL
201  การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 
Critical Reading and Effective Writing
 3
960121 ศท.บด.
DII
121 กระบวนการทางอุตสาหกรรมดิจิทัล 1
Digital Industry Process 1
3
960212 ศท.บด.
DII
212 ผลิตภัณฑ์และการบริการในอุตสาหกรรมดิจิทัล
Product and Service in Digital Industry
3
960231 ศท.บด.
DII
231 โครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมดิจิทัล 2
Digital Industry Infrastructure 2
3
960241 ศท.บด.
DII
241 การแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมดิจิทัล 2
Digital Industry Solution 2
3
960242 ศท.บด.
DII
242 การแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมดิจิทัล 3
Digital Industry Solution 3
3
      รวม
Total
18

  

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 001229  ม.อ.
ENGL
229  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะสื่อ 
English for Media Arts
 3
955101 ศท.ศท.
ATGE
101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2
Learning through Activities 2
1
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
      รวม
Total
16

 

ภาคฤดูร้อน
Summer Semester
      หน่วยกิต
Credit
960211 ศท.บด.
DII
211 การศึกษาความเป็นไปได้เชิงดิจิทัล
Digital Feasibility Study
2
960213 ศท.บด.
DII
213 หลักปฏิบัติทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัล
Professionalism in Digital Industry
3
      รวม
Total
5
ชั้นปีที่ 3 Third Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 960290 ศท.บด. 
DII
290  การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
Work Integrated Learning Preparation
 3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
      รวม
Total
12

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 960391 ศท.บด. 
DII
391  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 1 
Work Integrated Learning 1
 9
      รวม
Total
9
ชั้นปีที่ 4 Fourth Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 960491 ศท.บด. 
DII
491  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2 
Work Integrated Learning 2
 9
      รวม
Total
9

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 955300 ศท.ศท. 
ATGE
300  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในสถานที่ทำงาน 
Learning through Activities in Workplace
 1
960492 ศท.บด.
DII
492 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 3
Work Integrated Learning 3
9
      รวม
Total
10

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกม (หลักสูตรสองภาษา)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Digital Game (Bilingual Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลเกม)

ชื่อย่อ วท.บ. (ดิจิทัลเกม)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Digital Game)

ชื่อย่อ B.S. (Digital Game)

3. ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) โดยเฉพาะบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม (Game Industry) ให้มีทักษะและศักยภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์เกม รวมถึงการมุ่งเน้นให้บัณฑิต มีทักษะทางด้านวิชาการที่เป็นสากล และสามารถพัฒนาเกมเพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมเกม

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ ความสามารถทางด้านการออกแบบและพัฒนาดิจิทัลเกม (Digital Game Design and Development) และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเกมและสภาพเศรษฐกิจโลก
 2. มีทักษะทั้งในเชิงวิชาชีพ สามารถสร้างงานด้านการออกแบบและพัฒนาดิจิทัลเกม มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น
 3. มีทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถผลิตสื่อดิจิทัลเกมที่มีความเป็นสากล เพื่อรองรับตลาดแรงงาน ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ

5. แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 2. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Application Developer)
 4. นักออกแบบเกม (Game Designer)
 5. นักทดสอบและวิเคราะห์เกม (Game Tester and Analyser)
 6. นักออกแบบกราฟิกสำหรับเกม (Graphic Game Designer)
 7. นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก (Scientists in Computer Graphics)
 8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Specialist)
 9. เป็นผู้ประกอบการผู้ผลิตดิจิทัลเกม (Digital Game Entrepreneur)

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

(แนบไฟล์)

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

ภาคการศึกษาปกติ 38,000 บาท/คน

ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท/คน

8. โครงสร้างหลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  128 หน่วยกิต 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
- วิชาแกน   14 หน่วยกิต
- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ   54 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

9. แผนการศึกษา Study Program

ชั้นปีที่ 1 First Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 001101 ม.อ.
ENGL 
101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1 
 3
 955100  ศท.ศท.
ATGE
 100  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1
Learning through Activities 1
 1
955103 ศท.ศท.
ATGE
103 แนวคิดตรรกกะการเขียนโปรแกรม
Programming Logical Thinking
2
958111 ศท.ดก.
DG
111 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมสำหรับเกม 1
Computer and Programming for Game 1
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Science and Mathematics
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
      รวม
Total
18

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 001102 ม.อ. 
ENGL
102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
Fundamental English 2
 3
 955101  ศท.ศท.
ATGE
 101  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2
Learning through Activities 2
 1
955102 ศท.ศท.
ATGE
102 การรู้ดิจิทัล
Digital Literacy
2
958112 ศท.ดก.
DG
112 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมสำหรับเกม 2
Computer and Programming for Game 2
3
 - - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Science and Mathematics
3
 - - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
 - - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
Learning through Activities
1
 - - - กระบวนวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3
      รวม
Total
19
ชั้นปีที่ 2 Second Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 001201 ม.อ.
ENGL 
 201  การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing
 3
 955104  ศท.ศท.
ATGE
 104  ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital Business
 2
958201 ศท.ดก.
DG
201 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกและเกม
Mathematics for Computer Graphics and Game
3
958221 ศท.ดก.
DG
221 การพัฒนาเกม 1
Game Development 1
3
958225 ศท.ดก.
DG
225 การผลิตดิจิทัลเกม
Digital Game Production
3
958261 ศท.ดก.
DG
261 การออกแบบกราฟิกสำหรับเกม 2 มิติ
Graphics Design for Two Dimensional Games
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
      รวม
Total
20

  

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 001229 ม.อ. 
ENGL
229  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะสื่อ 
English for Media Arts
 3
 955105  ศท.ศท.
ATGE
 105  พื้นฐานการออกแบบศิลปะดิจิทัล
Fundamental Design in Digital Arts
 2
958202 ศท.ดก.
DG
202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphics Programming
3
958222 ศท.ดก.
DG
222 การพัฒนาเกม 2
Game Development 2
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
      รวม
Total
20
ชั้นปีที่ 3 Third Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 958321 ศท.ดก. 
DG
 321  การพัฒนาเกม 3
Game Development 3
 3
 958325  ศท.ดก.
DG
 325  ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาเกม
Artificial Intelligence for Game Development
 3
958331 ศท.ดก.
DG
331 ฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายสำหรับการพัฒนาเกม
Database and Network for Game Development
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Electives
3
      รวม
Total
15

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 958322 ศท.ดก.
DG 
322  การพัฒนาเกม 4 
Game Development 4
 3
 958421  ศท.ดก.
DG
 421  การออกแบบเกมขั้นสูง
Advanced Game Design
 3
958453 ศท.ดก.
DG
453 อุตสาหกรรมดิจิทัลเกมและการกระจาย
Digital Game Industry and Distribution
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
- - - กระบวนวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3
      รวม
Total
18
ชั้นปีที่ 4 Fourth Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 958491 ศท.ดก. 
DG
 491  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสำหรับดิจิทัลเกม 1
Work Integrated Learning for Digital Game 1
 9
       รวม
Total
 9

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 958492 ศท.ดก. 
DG
 492  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสำหรับดิจิทัลเกม 2
Work Integrated Learning for Digital Game 2
 9
       รวม
Total
 9

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (หลักสูตรสองภาษา)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Animation and Visual Effects (Bilingual Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)

ชื่อย่อ ศศ.บ. (แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Animation and Visual Effects)

ชื่อย่อ B.A. (Animation and Visual Effects)

3. ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้สามารถนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาสร้างผลงาน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ความมีศิลปะและการออกแบบ ความสามารถในการวาดภาพเสมือนจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการสื่อสารจากภาพเสมือนจริง ซึ่งมีวิธีดำเนินการและขั้นตอนให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย และเป็นบุคลากรที่มีความสามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมได้

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ ความสามารถทางด้านแอนนิเมชัน (Animation) วิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และสื่อ (Media) และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวมทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย และการสร้างสรรค์ผลงานที่ทันสมัยต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสภาพเศรษฐกิจโลก
 2. มีทักษะทั้งในเชิงวิชาชีพ สามารถสร้างงานทางด้านแอนนิเมชัน (Animation) วิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และสื่อ (Media) เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น
 3. มีทักษะเด่นทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ

5. แนวทางการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา แขนงแอนนิเมชัน

 1. แอนนิเมเตอร์ (Animator)
 2. ดิจิทัล อาร์ตติส (Digital Artist)
 3. แอนนิเมชัน ริกเกอร์ (Rigger)
 4. แอนนิเมชัน โปรดิวเซอร์ (Animation Producer)
 5. นักปั้นตัวละครดิจิทัล (Digital Modeller)
 6. เลย์เอาท์ อาร์ตติส (Layout Artist)
 7. ผู้กำกับภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Movie Director)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา แขนงวิชวลเอฟเฟกต์

 1. นักเทคนิคพิเศษทางภาพ (VFX Artist)
 2. ดิจิทัล อาร์ตติส (Digital Artist)
 3. ผู้คุมการผลิตการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ (Visual Effects Producer)
 4. นักออกแบบภาพจากคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic Designer)
 5. นักสร้างภาพดิจิทัล (Digital Image Maker)
 6. ผู้กำกับภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Movie Director)
 7. นักเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technicians (DITs))
 8. ผู้ประกอบเทคนิคพิเศษทางภาพของภาพยนตร์ (Film Compositor)
 9. นักควบคุมโทนสี (Colorists)

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

(แนบไฟล์)

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

ภาคการศึกษาปกติ 38,000 บาท/คน

ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท/คน

8. โครงสร้างหลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  123 หน่วยกิต 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   6  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
- วิชาแกน   26 หน่วยกิต
- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ   43 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

9. แผนการศึกษา Study Program

ชั้นปีที่ 1 First Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
001101 ม.อ.
ENGL
 
101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
Fundamental English 1
3
951102 ศท.อ.
ANI
102  คอมพิวเตอร์และแอนนิเมชันเบื้องต้น 
Introduction to Computer and Animation
3
951103 ศท.อ.
ANI
103 การร่างภาพ
Sketch Drawing
3
951106 ศท.อ.
ANI
106 การเขียนบทภาพยนตร์และการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล
Screenwriting and Digital Storytelling
3
955100 ศท.ศท.
ATGE
100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1
Learning Through Activities 1
1
955102 ศท.ศท.
ATGE
102 การรู้ดิจิทัล
Digital Literacy
2
955104 ศท.ศท.
ATGE
104 ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital Business
2
- - - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
      รวม
Total
20
         

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
001102  ม.อ. 
ENGL
102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2 
951104  ศท.อ.
ANI 
104  การร่างภาพ 2 
Sketch Drawing 2
957211 ศท.วฟ.
VFX
211 โฟโต้ชอป 1
Photoshop 1
3
957107 ศท.วฟ.
VFX
107 สีและแสงระบบดิจิทัล
Digital Color and Light
3
955101 ศท.ศท.
ATGE
101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2
Learning Through Activities 2
1
955105 ศท.ศท.
ATGE
105 พื้นฐานการออกแบบศิลปะดิจิทัล
Fundamental Design in Digital Arts
2
 - - - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
 - - - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Sciences and Mathematics
3
      รวม
Total
21
ชั้นปีที่ 2 Second Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
001201  ม.อ.
ENGL 
 
201  การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing
 
3
951111  ศท.อ.
ANI 
111  การขึ้นรูปสองมิติและการออกแบบแอนนิเมชัน 
Two Dimensional Modeling and Animation Design
3
955103 ศท.ศท.
ATGE
103 แนวคิดตรรกะการเขียนโปรแกรม
Programming Logical Thinking
2
957213 ศท.วฟ.
VFX
213  การสร้างภาพผสม 1
Composite 1
3
 -  - - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Sciences and Mathematics
3
 - - - กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
Learning Through Activities
1
 - - - กระบวนวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3
      รวม
Total
18

  

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 สำหรับแขนงแอนนิเมชัน (Animation)     
 001229 ม.อ.
ENGL 
229  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะสื่อ
English for Media Arts 
951211 ศท.อ.
ANI
211 การขึ้นรูปสามมิติ และการออกแบบแอนนิเมชัน 1
Three Dimensional Modeling and Animation Design 1
3
951214 ศท.อ.
ANI
214 การขึ้นรูปสองมิติและการออกแบบแอนนิเมชันและเกม 2
Two Dimensional Modeling and Animation and Game Design 2
3
951216 ศท.อ.
ANI
216 การกำกับภาพในภาพยนตร์ดิจิทัล
Digital Cinematography
3
 - - - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Sciences and Mathematics
3
 - - - กระบวนวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3
         
สำหรับแขนงวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects)
001229 ม.อ.
ENGL
229 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะสื่อ
English for Media Arts
3
951211 ศท.อ.
ANI
211 การขึ้นรูปสามมิติ และการออกแบบแอนนิเมชัน 1
Three Dimensional Modeling and Animation Design 1
3
957212 ศท.วฟ.
VFX
212 โฟโต้ชอป 2
Photoshop 2
3
957214 ศท.วฟ.
VFX
214 การสร้างภาพผสม 2
Composite 2
3
 - - - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Sciences and Mathematics
3
 - - - กระบวนวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3
         
      รวม
Total
18
ชั้นปีที่ 3 Third Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 สำหรับแขนงแอนนิเมชัน (Animation)     
 951212 ศท.อ. 
ANI
212  การขึ้นรูปสามมิติ และการออกแบบแอนนิเมชัน 2 
Three Dimensional Modeling and Animation Design 2
 3
951312  ศท.อ.
ANI
312 การผลิตคอมพิวเตอร์แอนนิเมชัน
Computer Animation Production
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
 
         
สำหรับแขนงวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects)
951312 ศท.อ.
ANI
312 การผลิตคอมพิวเตอร์แอนนิเมชัน
Computer Animation Production
3
957335 ศท.วฟ.
VFX
335 การจับและติดตามภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติ
Two Dimensional Motion Tracking
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
         
      รวม
Total
12

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 สำหรับแขนงแอนนิเมชัน (Animation)     
 951341  ศท.อ.
ANI
341  แนวคิดทางศิลปะและการสร้างสรรค์เชิงดิจิทัล 
Art Concept and Digital Creativity
 3
951493 ศท.อ.
ANI
493 สัมมนา
Seminar
1
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
         
สำหรับแขนงวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects)
951493 ศท.อ.
ANI
493 สัมมนา
Seminar
1
957323 ศท.วฟ.
VFX
323 โรโตสโคป
Rotoscope
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
 - - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
         
      รวม
Total
13
ชั้นปีที่ 4 Fourth Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
 951499  ศท.อ.
ANI
499  โครงงาน
Project  
 3
 957488 ศท.วฟ.
VFX
488 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
Work Integrated Learning
 1
      รวม
Total
9

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
 957489 ศท.วฟ. 
VFX
489  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2 
Work Integrated Learning 2
 9
 -  -  - กระบวนวิชาเอกเลือก 
Major Elective
 3
      รวม
Total
9

 

เมนูหลัก