Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยกระดับการดำเนินกิจการขององค์กร
เพื่อยกระดับการดำเนินกิจการขององค์กร
ในยุคที่ทุกองค์กร ต้องการทักษะด้าน IT
สนใจมาเรียนกับเราได้เพื่ออนาคตของคนทันสมัย

สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรสองภาษา)

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในยุคที่ทุกองค์กร ต้องการทักษะด้าน IT

ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าหลาย ๆ ธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลนั้นได้มีการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการจัดการองค์กร ทั้งในรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงาน, การส่ง/รับข้อมูลภายในองค์กร, การติดตามข้อมูลด้าน Logistic รวมไปถึงการย้ายมาให้บริการแก่ลูกค้าผ่านระบบ Online ทำให้ตำแหน่งงานในยุคใหม่ ต้องการผู้ที่มีความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้าน IT สามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่หลากหลายขึ้นได้

นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล
นักพัฒนาระบบเว็บไซต์
นักปฏิบัติงานสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้วางแผนการผลิตและจัดการโลจิสติกส์
รับราชการพนักงานของรัฐ / พนักงานเอกชน

เรียนเกี่ยวกับอะไร?

สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและปรับใช้ความรู้ด้าน IT กับการบริหารจัดการองค์กรในภาคธุรกิจได้ ผู้เรียนจะได้เรียนความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ เช่น การจัดการ, Logistic, Supply Chain, การตลาด

องค์กรยุคใหม่ กับการประยุกต์ใช้ IT

ปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ เริ่มหันมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการ ด้วยใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางการบัญชี, การเงิน, การผลิต, การขาย, ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ซอฟต์แวร์เหล่านี้เรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งผู้ที่เรียนจบจากหลักสูตร MMIT นั้นสามารถออกแบบและเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรนั้น ๆ ได้

นักธุรกิจในยุค 4.0

หลักสูตร MMIT นั้นทำให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ในด้านการบริหารจัดการ และด้าน IT ทำให้ปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนของการเป็นพนักงานระดับบริหาร, ผู้จัดการ และพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร, นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด, IT Support, ผู้ดูแลฐานข้อมูลองค์กร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรสองภาษา)
รายละเอียดหลักสูตร ฉบับเต็ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก