Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Software Engineering (International Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) :

ชื่อย่อ วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Software Engineering) :

ชื่อย่อ B.S. (Software Engineering)

3. ปรัชญา

เป็นหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการบริหารจัดการทางวิศวกรรม เพื่อบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างบัณฑิต หรือวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตรงความต้องการของอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน SEEK (Software Engineering Education Knowledge) ซึ่งเป็นคู่มือที่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงาน IEEE Computer Society ร่วมกับ ACM (Association for Computing Machinery) การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีและมีการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจริง

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สามารถสื่อสารในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อรองรับงานและการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งการส่งออก
 2. สร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในระดับปฏิบัติงานในโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 3. สร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการในโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
 4. สนับสนุนการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แก่ภูมิภาคเพื่อรองรับโครงการ ICT City และยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของรัฐบาล

5. แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 2. โปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาระบบ
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 4. นักทดสอบโปรแกรม
 5. ผู้ประกอบการบริษัทซอฟต์แวร์
 6. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 7. วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์
 8. สถาปนิกซอฟต์แวร์

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

(แนบไฟล์)

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

ภาคการศึกษาปกติ 40,000 บาท/คน

ภาคฤดูร้อน 20,000 บาท/คน

8. โครงสร้างหลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกิต 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12  หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   6  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
- วิชาแกน   28 หน่วยกิต
- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ   54 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

9. แผนการศึกษา Study Program

ชั้นปีที่ 1 First Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
001101 ม.อ.
ENGL
101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3
206113 ว.คณ.
MATH
113 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Calculus for Software Engineering
3
953103 ศท.วว.
SE
103 แนวคิดตรรกะการเขียนโปรแกรม
Programming Logical Thinking
2
953211 ศท.วว.
SE
211 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
Computer Organization
3
955100 ศท.ศท.
ATGE
100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม1
Learning through Activities 1
1
 -  -  - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
 -  -  - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Science and Mathematics
3
      รวม
Total
18

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
001102 ม.อ.
ENGL
102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3
953102 ศท.วว.
SE
102 ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
Abstract Data Type and Problem Solving
3
953104 ศท.วว.
SE
104 การออกแบบและพัฒนาส่วนประสานผู้ใช้บนเว็บ
Web User Interface Design and Development
2
953202 ศท.วว.
SE
202 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
Introduction to Software Engineering
3
953231 ศท.วว.
SE
231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3
955101 ศท.ศท.
ATGE
101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2
Learning through Activities 2
1
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
3
      รวม
Total
18
ชั้นปีที่ 2 Second Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
001201 ม.อ.
ENGL
201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing
3
206281 ว.คณ.
MATH
281 คณิตศาสตร์ดิสครีต
Discrete Mathematics
3
953212 ศท.วว.
SE
212 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล
Database Systems and Database Systems Design
3
953233 ศท.วว.
SE
233 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
Programming Methodology
3
953261 ศท.วว.
SE
261 การพัฒนาเว็บเชิงโต้ตอบ
Interactive Web Development
2
953361 ศท.วว.
SE
361 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และวิธีการสื่อสาร
Computer Network and Protocols
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
Learning through Activities
1
      รวม
Total
18

  

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
001225 ม.อ.
ENGL
225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
English in Science and Technology Context
3
206255 ว.คณ.
MATH
255 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Mathematics for Software Engineering
3
953201 ศท.วว.
SE
201 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม
Algorithms Design and Analysis
3
953214 ศท.วว.
SE
214 ระบบปฏิบัติการและหลักการภาษาชุดคำสั่ง
Operating System and Programming Language Principles
3
953232 ศท.วว.
SE
 232  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object Oriented Analysis and Design
 3
953234 ศท.วว.
SE
 234  การพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูง
Advanced Software Development
 3
       รวม
Total
 18
ชั้นปีที่ 3 Third Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
208263 ว.สถ.
STAT
263 สถิติเบื้องต้น
Elementary Statistics
3
953321 ศท.วว.
SE
321 การวิเคราะห์ความต้องการทางซอฟต์แวร์
Software Requirement Analysis
3
953322 ศท.วว.
SE
322 การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม
Software Design and Architecture
3
953331 ศท.วว.
SE
331 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเน้นองค์ประกอบโปรแกรม
Component-Based Software Development
3
- - - กระบวนวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Science and Mathematics
3
      รวม
Total
18

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
953323 ศท.วว.
SE
323 การสร้าง ทดสอบ และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
Software Construction, Testing and Maintenance
3
953392 ศท.วว.
SE
392 การเตรียมความพร้อมก่อนโครงงานสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering Preproject
1
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
- - - กระบวนวิชาเลือกเสรี
Free Elective
3
- - - กระบวนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Science and Mathematics
3
      รวม
Total
19
ชั้นปีที่ 4 Fourth Year
ภาคการศึกษาที่ 1
First Semester
      หน่วยกิต
Credit
953391 ศท.วว.
SE
391 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Development Training Camp
3
953420 ศท.วว.
SE
420 จริยธรรมและหลักปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์
Ethics and Professionalism for Software Engineers
3
953499 ศท.วว.
SE
499 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering Project
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
- - - กระบวนวิชาเอกเลือก
Major Elective
3
      รวม
Total
15

 

ภาคการศึกษาที่ 2
Second Semester
      หน่วยกิต
Credit
953491 ศท.วว.
SE
491 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
9

 

เมนูหลัก