Choose your language

Sign in to your account
?
?
มาเรียนกับเรา...
เปิดรับสมัครหลายสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

"รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562"

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 3 การรับตรงทั่วประเทศ

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. ใบแสดงผลการเรียน

SE (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ) (วิทย์ฯ เท่านั้น)

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

09 19 29 39 49 59 69

1. วิชา 29 (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

2. วิชา 39 (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน)

MMIT (สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (วิทย์ฯและศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)

*ศิลป์ - คำนวน: เรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 09 19 29 39 49 59 69
ศิลป์-คำนวณ 09 19 29 89 99

*วิทย์: คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

*ศิลป์ - คำนวน: คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

Ani & Visual (สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์) (วิทย์ฯและศิลป์ทุกประเภท)

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 09 19 29 39 49 59 69
ศิลป์-คำนวณ 09 19 29 89 99

*วิทย์: คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

*ศิลป์ - คำนวน: คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

DG (สาขาวิชาดิจิทัลเกม) (วิทย์ฯและศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 09 19 29 39 49 59 69
ศิลป์-คำนวณ 09 19 29 89 99

*วิทย์: คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

*ศิลป์ - คำนวน: คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

DII (สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล) (วิทย์ฯและศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 09 19 29 39 49 59 69
ศิลป์-คำนวณ 09 19 29 89 99

*วิทย์: คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

*ศิลป์ - คำนวน: คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

รายละเอียดข้อมูลการรับเข้า TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

เมนูหลัก