Choose your language

Sign in to your account
?
?
มาเรียนกับเรา...
เปิดรับสมัครหลายสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

"รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562"

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

AWARD (โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯในการประกวดแข่งขัน)

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 2. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.25 (*ยกเว้น สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
 3. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.00)
 4. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ใบแสดงผลการเรียน
 4. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
 5. ในการส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่งตัวอย่างผลงานที่ผู้สมัครได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน (ต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร)
 6. ตัวอย่างผลงานผู้สมัครอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

MMITสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น       (*กลุ่มศิลป์-คำนวณ :ต้องเรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10หน่วยกิต)

2. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ ใน 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

3. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผลงาน Infographic การทำ Website การเขียนโปรแกรม การทำสื่อ Multimedia ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

(ถ้ามี)

สาขา คุณสมบัติเฉพาะ
SE (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ)

1. รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ ใน 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ดังต่อไปนี้
   2.1 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
   2.2 โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN) หรือ
   2.3 โครงการแข่งขันคอมพิวเตอร์ หรือ
   2.4 โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ในการส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร
    ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Web Application, Mobile Application ฯลฯ โดยจัดส่งในรูปแบบของวิดีโอสาธิตการทำงานของผลงาน และเตรียมผลงานมาในวันสัมภาษณ์

Ani (สาขาวิชาแอนนิเมชัน และวิชวลเอฟเฟกต์)

1. รับกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่น ๆ
2. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ ใน 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ดังต่อไปนี้

   2.1 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
   2.2 โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN) หรือ
   2.3 โครงการประกวดผลงานด้านศิลปะ หรือ แอนนิเมชัน หรือ เกม หรือ
   2.4 โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

DG (สาขาวิชาดิจิทัลเกม)

1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
(*กลุ่มศิลป์-คำนวณ:ต้องเรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
2. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ ใน 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ดังต่อไปนี้

   2.1 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
   2.2 โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN) หรือ
   2.3 โครงการประกวดผลงานด้านศิลปะ หรือ แอนนิเมชัน หรือ เกม หรือ
   2.4 โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

DII (สาขาวิชาบูรณากาอุตสาหกรรมดิจิทัล)  -ยังไม่ระบุ-

 

 

GIFTED (โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ)

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 2. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.80
 3. เรียนในหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 5 เทอม หรือ นำเสนอผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงประจักษ์ (ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร)
 4. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ใบแสดงผลการเรียน
 4. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
 5. ตัวอย่างผลงานผู้สมัคร (ถ้ามี)
สาขา คุณสมบัติเฉพาะ
SE (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ)
 1. รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 2.80
 3. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Web Application, Mobile Application ฯลฯ โดยจัดส่งในรูปแบบของวิดีโอสาธิตการทำงานของผลงาน และเตรียมผลงานมาในวันสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
(สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น(*กลุ่มศิลป์-คำนวณ:ต้องเรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
 2. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผลงาน Infographic การทำ Website การเขียนโปรแกรมการทำสื่อ Multimedia ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ(ถ้ามี)
(สาขาวิชาแอนนิเมชัน และวิชวลเอฟเฟกต์)
 1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่น ๆ
 2. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
(สาขาวิชาดิจิทัลเกม)
 1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น(*กลุ่มศิลป์-คำนวณ:ต้องเรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
 2. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
(สาขาวิชาบูรณากาอุตสาหกรรมดิจิทัล)  -ยังไม่ระบุ-
(สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ)
 1. รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 2.75
 3. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Web Application, Mobile Application ฯลฯ โดยจัดส่งในรูปแบบของวิดีโอสาธิตการทำงานของผลงาน และเตรียมผลงานมาในวันสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
(สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น(*กลุ่มศิลป์-คำนวณ:ต้องเรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ ในแต่ละวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 2.75
 3. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผลงาน Infographic การทำ Website การเขียนโปรแกรม การทำสื่อ Multimedia ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ(ถ้ามี)
(สาขาวิชาแอนนิเมชัน และวิชวลเอฟเฟกต์)
 1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่น ๆ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ ในแต่ละวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 2.75
 3. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
(สาขาวิชาดิจิทัลเกม)
 1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น(*กลุ่มศิลป์-คำนวณ:ต้องเรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ ในแต่ละวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 2.75
 3. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
(สาขาวิชาบูรณากาอุตสาหกรรมดิจิทัล)  -ยังไม่ระบุ-

รายละเอียดข้อมูลการรับเข้า TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

เมนูหลัก